Svébové a Labsko-germánský okruh (LaGO) v době římské,
polabští Germáni v době stěhování národů a v raném středověku
(Svébové, Durynkové, Langobardi, Alamani, Bavoři)

Jílek, J. 2012: Bronzové nádoby z doby římské na Moravě a naddunajské části Dolního Rakouska. Univerzita Pardubice. ISBN978-80-7395-473-4.

Hrnčiarik, E. 2011: Römische Importe in der Slowakei. Herstellung, Funktion und Export römischer Manufakturerzeugnisse aus den westeuropäischen Provinzen in das Markomannen- und Quadengebiet nördlich der Donau. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 202. Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn. ISBN 978-3-7749-3668-3.

Neubauer, D. 2011: Die kaiser- und völkerwanderungszeitliche Siedlung in Michelstetten, Niederösterreich. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 201. Verlag Dr. Rudolf Habelt, Bonn. ISBN 978-3-7749-3703-1.

Varsik, V. 2011: Germánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí. Archaeologica Slovaca Monographiae, Fontes XVIII. Archeologický ústav SAV, Nitra. ISBN 978-80-89315-34-5.